OVER ONS

Maandelijks komen afgevaardigden van alle studenten-verenigingen bijeen voor het IBOS overleg. Met het IBOS overleg wordt de samenwerking tussen de verenigingen gestimuleerd. Zo organiseren de verenigingen evenementen en andere activiteiten met elkaar. Ook is het IBOS een platform voor de verenigingen om contacten te onderhouden met veel externe partijen zoals de hogescholen en de gemeente.

Het IBOS of Stichting Interbestuurlijk overlegorgaan Studentenverenigingen is het overkoepelend orgaan van de studentenverenigingen in Leeuwarden In totaal zijn de 6 grootste studentenverenigingen aangesloten bij het IBOS. Het IBOS zorgt niet alleen voor contact tussen de verenigingen maar probeert ook de verenigingen met elkaar te verbinden. Dit doen we door samen te werken op het gebied van promotie en het organiseren van activiteiten.

Sinds kort werkt het IBOS ook samen met alle studieverenigingen in Leeuwarden. Onder het motto voor en door studenten proberen wij meer voor het Leeuwarder studentenleven te betekenen. Op het gebied van onderwijs zijn wij daarom ook bezig om studiefaciliteiten en studiemiddelen aan te bieden aan onze leden.

Het IBOS bestaat uit een bestuur, in het bestuur van het IBOS zitten de voorzitters van de zes studentenverenigingen. Het IBOS heeft daarnaast een onafhankelijke voorzitter en secretaris. Deze twee functies worden vervuld door leden van de verenigingen.

BESTUUR

RUARK KROON

Voor het tweede jaar is Ruark bestuurslid van het IBOS. Afgelopen jaar heeft hij zich beziggehouden met onder andere het organiseren van de Eerste Leeuwarder Studententop. Ook heeft hij namens de studentenverenigingen de toenadering gezocht naar de studieverenigingen van de drie hogescholen. Dit jaar gaat Ruark zich bezig houden met het verbreden van het netwerk van het IBOS. Ook zal hij nauw betrokken blijven bij de communicatie met de studieverenigingen. Daarnaast onderhoudt hij nauw contact met alle stakeholders van het IBOS.

TEL: +31 6 39 26 88 86
MAIL: info@ibosleeuwarden.com

NINA GRILLET

Namens het IBOS houdt Nina zich dit jaar bezig met aanwakkeren van het gesprek over de introductieweek in Leeuwarden. Zij organiseert alle vergaderingen van het introductieweek panel. Het onderhouden van de contacten tussen studentenverenigingen en studieverenigingen onderling is voor haar cruciaal. Zij hoopt dat komend jaar en de jaren die daar op volgen een integrale introductieweek kan worden neergezet waarbij alle nieuwe en huidige studenten een gezamenlijke introductieweek hebben.

TEL: +31 6 31 78 68 62
MAIL: n.grillet@ibosleeuwarden.com

WOUTER BOUMAN

Het contact tussen de studentenverenigingen is waar Wouter zich dit jaar mee bezig houd. Hij organiseert overleggen met de voorzitters van de zes studentenverenigingen. Deze overleggen gaan vaak over het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Ook zorgt Wouter er voor dat alle verenigingen op de hoogte zijn van elkaars acties. Zo coördineert hij dat evenementen goed verspreidt worden over het collegejaar. Bij meningsverschillen tussen verenigingen of leden van de verenigingen treedt Wouter op als bemiddelaar.

TEL: +31 6 54 28 82 95
MAIL: w.bouman@ibosleeuwarden.com

STUDENTENTOP

De Leeuwarder Studenten Top, een initiatief van het Interbestuurlijk Overlegorgaan Studentenverenigingen Leeuwarden. De Studententop heeft als doel om na te denken over Leeuwarden als studentenstad. Dit doen we samen met bestuursleden van de studentenverenigingen, studieverenigingen, onderwijsbestuurders, politici, betrokken organisaties en studenten.

VERSLAG TWEEDE STUDENTENTOP

De Tweede Leeuwarder Studententop op 8 mei 2017 in de Kanselarij. Met 90 deelnemers verdeeld in vier groepen is nagedacht over de toekomst van studentenstad Leeuwarden. De thema’s van dit jaar waren: Studenten en Culturele Hoofdstad 2018, De student van 2020, Leeuwarden is een echte studentenstad en De introductieweken van Leeuwarden. De deelnemers zijn voorbereid doormiddel van deze toelichting.

Klik hier voor een verslag van de Tweede Leeuwarder Studententop

Klik hier voor het artikel over de studententop in de Leeuwarder Courant

VERSLAG EERSTE STUDENTENTOP

De Eerste Leeuwarder Studententop heeft plaats gevonden op 8 juni 2016 om in de Kanselarij. Verdeeld in 4 groepen onder leiding van een voorzitter gingen de aanwezigen nadenken over een stelling. In deze gesprekken werd gezocht naar kansen voor het Leeuwarder Studentenleven. Ook wordt er nagedacht over wat voor doelen er gesteld moeten worden om van Leeuwarden nog meer een studentenstad te maken. Verslag Studententop
De volgende studententop is in het voorjaar van 2017

PARTNERS

Het IBOS als overkoepelend orgaan is constant in contact met externe partijen. Er zijn een aantal partijen waarmee wij een nauwe samenwerking hebben. Onderstaande organisaties steunen het IBOS in haar dagelijkse werkzaamheden. Klik voor meer informatie op het logo van de organisatie.

MEDIA
– Imagoprobleem Leeuwarden – Leeuwarder Courant 09-06-2016.

Leeuwarden is een stad waar je kunt studeren, maar geen studentenstad. Hoe dat anders kan, daar ging woensdag de eerste Leeuwarder studententop over. www.lcl.nl/leeuwarden-een-echte-studentenstad

– Het Leeuwarder Studentenleven is geen ‘Feuten’ – Leeuwarder Courant 06-07-2017.

Leeuwarden is geen studentenstad, concludeerde een studententop in de Kanselarij. Ruark Kroon probeert dat te veranderen. Maandagavond waren ze ineens zichtbaar. Tussen de demonstranten die in optocht door het centrum naar het Leeuwarder stadhuis liepen waren ook mensen van studentenverenigingen Sempiternus en Osiris, herkenbaar aan hun outfit. www.lcl.nl/studentenleven-is-geen-feuten

– Brandveiligheid Studentenhuizen Leeuwarden – Suksawat 27-09-2016.

Iedereen weet het nog, de brand op de Kelders. Iedereen kent de naam Idsart Otte. Niemand zal die ooit vergeten. Na de brand kwam ook de discussie op gang. Wie is er verantwoordelijk? Hoe zit het met de rest van de woningen? Hoe groot is het risico dat het opnieuw zo uit de hand loopt? www.suksawat.nl/brandveiligheid-studentenhuizen & www.suksawat.nl/brandveiligheid-studentenhuizen-deel-2

STEDELIJK OVERLEG

Het stedelijk overleg is opgericht door de Gemeente Leeuwarden, het IBOS en de studentensociëteiten van Leeuwarden. Samen met de Politie Leeuwarden en Leeuwarden studiestad komt dit gezelschap om de ongeveer zes weken samen. Het overleg wordt voorgezeten door de wijkmanager van het centrum van Leeuwarden.

Het doel van het overleg is om nauw contact tussen studentensociëteiten, de gemeente en de politie te houden. Onderwerpen van gesprek zijn vaak vergunningen, geluidsontheffingen en festiviteiten georganiseerd door de studentenverenigingen.

Het overleg wordt bekrachtigd door een convenant dat ondertekend is door alle aanwezig partijen.